Suzhou River
Director: Ye Lou. Cast: Zhou Xun, Jia Hangsheng, Yao Anlian, Nai An. Screenplay: Ye Lou.

Not yet reviewed in full. Grade: B+


Permalink Home 2000 ABC Blog E-Mail