East Palace, West Palace
Director: Zhang Yuan. Cast: Han Si, Hu Jun, Wei Zhao. Screenplay: Xiaobo Wang and Zhang Yuan.


Photo © 1998 Strand Releasing
Not yet reviewed in full. Grade: B


Permalink Home 1998 ABC Blog E-Mail