Springtime in a Small Town (Xiao cheng zhi chun)
Director: Tian Zhuangzhuang. Cast: Jun Wu, Jingfan Hu, Bai Qing Xin, Si Si Lu, Xiao Keng Ye. Screenplay: Cheng Ah (based on the 1948 film by Mu Fei).


Not yet reviewed in full. Grade: C+


Awards:
Venice Film Festival (2002): San Marco Prize

Permalink Home 2004 ABC Blog E-Mail