Curse of the Golden Flower
Director: Zhang Yimou. Cast: Gong Li, Chow Yun-Fat, Liu Ye, Jay Chou, Junjie Qin, Li Man, Chen Jin, Ni Dahong. Screenplay: Zhang Yimou (based on the play by Cao Yu).

Not yet reviewed in full. Grade: D+


Academy Award Nominations:
Best Costume Design: Chung Man Yee

Permalink Home 2006 ABC Blog E-Mail